ตารางปฏิบัติการสอนสำหรับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

Login Page :สำหรับครู กศน.

User Name กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Password กรอกรหัสผ่าน
 

ระบบตารางปฏิบัติการสอน เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา ที่ช่วยให้ครูได้บันทึก
ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน ว่ามีการเรียนการสอนในวันเวลาใดบ้าง
เพื่อประโยชน์ในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
ทั้งในระดับสถานศึกษา และในระดับที่สูงขึ้นไป

Download คู่มือการบันทึกตารางปฏิบัติการสอน คลิ๊กที่นี่

 

 
พัฒนาโดย นายนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version0.1